prepre
 
Aanvullende Voorziening Arbeidsongeschiktheid Werkgever
 
Jouw werknemer is in gesprek over zijn/haar lening voor een woning. Daarom is het belangrijk te weten welke voorzieningen voor de financiële risico's van arbeidsongeschiktheid jij als werkgever hebt getroffen voor jouw werknemer. Met dit formulier gaat de werknemer bij je na, wat jij geregeld hebt en of dit ook specifiek voor hem of haar geldt.
1. Gegevens werknemer 
 *
(Voorletters&Achternaam)
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
2. Gegevens werkgever 
 *
(Bedrijfsnaam)
 *
 *
 *
 *
 *
 *
(Voorletters&Achternaam)
 *
 *
 *
 2 / 2
 
 
3. De eerste twee ziektejaren:

Als werkgever ben je verplicht om de eerste twee jaren van ziekte jouw werknemer door te betalen.  
Welke verdeling geldt binnen jouw bedrijf voor de wettelijke loondoorbetalingtermijn in de eerste twee ziektejaren als jouw werknemer niet werkt? Het minimum is 70% 
 *
 *
 *
4. Na twee jaar ziekte treedt de wet WIA in werking.
 *
Dit kan onderdeel zijn van de pensioenregeling. Of rechtsreeks bij jouw arbeids-ongeschiktheidsverzekeraar
 *
Korte uitleg WGA-Hiaat basis:
Bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid vult deze verzekering aan tot 70% maal het percentage dat de werknemer arbeidsgeschikt is.
Voorbeeld: een werknemer is 60% arbeidsongeschikt en werkt niet, degene ontvangt een aanvulling zodat het inkomen op 70% x 60% = 42% uitkomt. De verzekering is gemaximeerd op de WIA-loongrens.

Korte uitleg WGA-Hiaat uitgebreid:
Bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid vult deze verzekering aan tot 70%.
Voorbeeld: een werknemer is 60% arbeidsongeschikt en werkt niet, degene ontvangt een aanvulling zodat het inkomen op 70% uitkomt. De verzekering is gemaximeerd op de WIA-loongrens.

Korte uitleg WIA-excedent:
De WIA-Excedentverzekering wult het inkomen aan boven de WIA loongrens (€ 58.147 per 1 juli 2020) en/of boven de 70%.
Voorbeeld: Het inkomen bedraagt €75.927. Verzekerd is 80%. verzekerde is volledig arbeidsongeschikt. Dan wordt uitgekeerd: 80%.
* (€ 75.927 - € 58.147)=€ 17.780. Daarbij komt nog (80%-70%) * € 58.147= € 5.814
 *
 *
 *
 *
 70%
 75%
 80%
 Anders
 *
 *
 *
 70%
 75%
 80%
 Anders
 *
 *
 *
 70%
 75%
 80%
 Anders
 *
 *
 *
Geef een korte omschrijving, denk aan: naam, uitkeringsduur, hoogte uitkering, onderdeel pensioenregeling, loongrens, maximum.
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld.
 *
 Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld.
 *
 Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld.
 *
 Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld.
 *
 Ik verklaar alles naar waarheid te hebben ingevuld:

Next