prepre
 
Inschrijfformulier Avond4daagse Curaçao 2020

Bij iedere inschrijving dient er minstens 1 volwassen deelnemer te worden ingeschreven en dus ook mee te wandelen.
 
 *
(maximaal 5)
 *
 *

dd-mm-jjjj
 *
 *
 2 / 6
 
Wanneer u hiervoor iedereen heeft aangemeld, kunt u deze pagina overslaan. Klik op "volgende stap" tot pagina 6.  

dd-mm-jjjj
 3 / 6
 
Wanneer u hiervoor iedereen heeft aangemeld, kunt u deze pagina overslaan. Klik op "volgende stap" tot pagina 6.  

dd-mm-jjjj
 4 / 6
 
Wanneer u hiervoor iedereen heeft aangemeld, kunt u deze pagina overslaan. Klik op "volgende stap" tot pagina 6.  

dd-mm-jjjj
 5 / 6
 
Wanneer u hiervoor iedereen heeft aangemeld, kunt u deze pagina overslaan. Klik op "volgende stap" tot pagina 6.  

dd-mm-jjjj
 6 / 6
 
Contactpersoon (> 18 jaar) voor de Avond4daagse voor de betaling voor deelname aan de Avond4daagse op Curaçao.
 
 *
 *
 *
 *
De totale kosten (NAFL) voor deelname aan de Avond4daagse zijn: 
0,00
 *
 Ik ga akkoord met het deelnamereglement.
 *
 De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lessen en/of materiële schade die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie. Ouder(s) en /of verzorger(s) zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind(eren).
Deelnamereglement Avond4daagse

De Avond4daagse op Curaçao wordt georganiseerd door Stichting Klein College met ondersteuning van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).

Inschrijving
- De Avond4daagse is een wandel-prestatietocht zonder wedstrijdelement.
- Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
- Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.
- De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.
- Met het inschrijven voor de wandeltocht verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met alles wat bij of krachtens dit reglement is bepaald.
- Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de organisator Stichting Klein College/KWBN, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

Deelname
- Onder wandelen wordt verstaan, het zich zodanig voorwaarts bewegen dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht.
- Het is niet toegestaan gebruik te maken van een vervoermiddel.
- Wél toegestaan is Nordic Walking en afgeleide wandel-sportdisciplines, snelwandelen en het gebruik van rolstoelen door deelnemers met een fysieke beperking.
- Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers en/of de omgeving.
- De deelnemer dient de voor door de organisatie aangegeven route te volgen.
- Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze;
-uiting te geven aan een politieke gezindheid.
- zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
- reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behoudens met toestemming van de organisatie.
- voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
- Aanwijzingen van de organisatie, diverse hulpverlenende instanties en overige medewerkers moeten worden opgevolgd.
- Het evenement is voor iedereen toegankelijk, mits men beschikt over een geldige startkaart.
- Ouders van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.
- Afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel, kunnen hem de opruimingskosten in rekening worden gebracht.
- De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
- Indien een of meerdere van de bovenstaande reglementen niet wordt nageleefd, dan zal de deelnemer worden verzocht het evenement te verlaten. Indien deze weigert, wordt de plaatselijke politie ingeschakeld.

Aansprakelijkheid organisatie
- De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locaties. Ouder(s) en/of verzorger(s) zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind(eren) en eigendommen.
- De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door hem of haar wordt toegebracht aan de organisatie, de locaties, materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie, eigendommen van derden en/of andere externe partijen.
- De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld noch op vergoeding van (im)materiële schade.
- In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De organisatie draagt ervoor zorg dat de bij of krachtens dit reglement toepasselijke reglementen voor iedere deelnemer door publicatie of anderszins voldoende kenbaar zijn.

Verkoop en reclame
- Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie.
- Reclame-uitingen van of voor niet deelnemende bedrijven zijn verboden.

Next